Ha Ön nem fémkereskedő társaságként vagy egyéb jogi személyként kíván fém hulladékot értékesíteni, a következőt kell tudnia:

A fémhulladék felvásárlásának szabályai az elmúlt években folyamatosan változtak, a jelenleg hatályos rendelkezések a különböző jogállású személyektől történő átvételi és adminisztrációs kötelezettségek tekintetében különböző szabályokat fogalmaznak meg.

A legfontosabb szabályok közül a legrégibb a 2007.évi CXXVI. számú Áfa- tv. fordított adózásra vonatkozó rendelkezése (142. § (1) d.)). A fémkereskedelmi ágazatot alapvetően befolyásoló Fémtörvény néven ismert jogszabályt csak a közelmúltban „cserélték”, a jelenlegi 2013. évi CXL. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 443/2013 (XI.27.) Kormányrendelet 2013. november 28. napjától hatályos. Végül, de nem utolsósorban 2013. január 01. napjától alkalmazandók a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. és a 440/ 2012 (XII.29.) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló Kormányrendelet rendelkezései, melyek hatályba helyezésük óta szintén többször módosításra kerültek.

A jogszabályok által előírt kötelezettségeik teljesítéséhez az átvételi és adminisztrációs folyamat során, a kötelezően előírt dokumentációk kitöltésével, átadásával hozzájárulunk.

Mit hozzon magával?

amennyiben nem a Cégbíróságon bejegyzett törvényes képviselő adja át a hulladékot, a képviselő által aláírt, a jelenlévő személy nevére szóló meghatalmazást.

aláírási címpéldány

jó, ha Önnél van: cégbélyegző

KÜJ- KTJ szám, amennyiben rendelkeznek vele

szállítólevél, mely az új Fémtörvény és végrehajtási rendeletének rendelkezései szerint olyan szigorú számadású bizonylat, melynek adattartalmát a hivatkozott jogszabályok szigorúan meghatározzák
készpénzfizetés esetén számlatömb*

Társasági beszállítás esetén fenti dokumentumok bemutatása alapján a cég létezését és a cégjegyzésre jogosult személyét a hatályos cég adatbázisban első alkalommal (majd évente rendszeresen) ellenőrizzük.

Gyakran fordul elő, hogy a társaság cégbíróságon bejegyzett képviselője az értékesíteni kívánt fém hulladékot nem személyesen kíséri. Ebben az esetben szükséges az átadó nevére szóló meghatalmazás kiállítása, melynek kötelező melléklete az aláírásra jogosult aláírási címpéldányának fénymásolata. A meghatalmazás az Önök érdekeit is védi, hiszen ezzel kiküszöbölhetők a visszaélések. Az egyszerűsítés jegyében a meghatalmazást és aláírási címpéldányt telefax útján is elfogadjuk. Az általunk szerkesztett és ajánlott speciális meghatalmazás- mintán a meghatalmazás terjedelme /írásbeli megállapodás aláírása- számla kiállítása- készpénz átvétele/ és időbeli hatálya könnyen jelölhető.

Társaságunk mérlegeléskor mérlegjegyet állít ki, majd az Önök által hozott anyagkísérő okmányon /szállítólevélen/ esetleg javítással pontosítja az átadott hulladék minőségét és mennyiségét.

A szállítólevél a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag közúton történő szállításának kötelező dokumentuma, azon az alábbi adatokat kell feltüntetni:

fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, vámtarifa számát,
mennyiségi adatait;
a feladó és címzett adatait, fémkereskedő részvétele esetén a fémkereskedelmi engedély számát is,
a szállítás kezdetét és az átvétel időpontját;
a szállítás rendeltetési helyét (címét, címzettjét)
a felrakodás, lerakodás helyét;
a fuvareszköz rendszámát/

Mit ír alá?

Az anyagminősítés után az átvevő által kiállított mérlegjegy és javított szállítólevél alapján a pénztárban rögzítik az adatokat, elkészítik az írásbeli megállapodást, melyen a szerződő felek személyes adatain kívül az átadott hulladék fajtája, mennyisége, egységára és értéke is feltüntetésre kerül.
Az írásbeli megállapodást a jelenlévő képviselő/ meghatalmazott aláír.
Az így elkészült írásbeli megállapodás a számla kiállításának alapjául szolgál, a helyszíni számlázásnál azonban –igény esetén- annak kiállításához segítséget nyújtunk.

Hogyan kell a számlát kiállítani?

az áru megnevezésénél a hulladék státuszt fel kell tüntetni pl. „Al. vegyes hull.”
a számla kötelező tartalmi eleme a szállítólevélen is feltüntetett EWC- kód és VTSZ- szám
a hulladék a fentiekben hivatkozott jogszabályhely alapján fordított adózás alá esik, így az adót a terméket saját nevében beszerző adóalany vallja be és fizeti meg Ön helyett (amennyiben az Ön társasága az Áfa- tv. hatálya alá tartozik); a fordított adózás tényére történő utalásnak a számlán meg kell jelennie, 2013. 01. 01.- től hatályos szabályozás szerint ennek kötött formája a számlán a következő mondat elhelyezése: „FORDÍTOTT ADÓZÁS” a fordított adózású számlák kötelező tartalmi eleme továbbá a vevő adószámának feltüntetése.

Hogyan kapja meg az ellenértéket?

A vételár kiegyenlítése az előzetes megállapodásnak megfelelően készpénzben vagy átutalással történik. A kifizetéshez az alábbi dokumentumoknak kell rendelkezésre állnia Társaságunknál:

helyesen kiállított számla eredetiben,
helyesen kiállított szállítólevél eredetiben,
mindkét fél részéről aláírt írásbeli megállapodás eredetiben.

Felhívjuk Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/ 2013. (XI. 27.) Kormányrendelet 24. § szerint a fémkereskedő a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag ellenértékeként naptári naponként egyéni vállalkozó és egyéb nem természetes személy esetén legfeljebb 500 ezer Forint összegben teljesíthet készpénz szolgáltatást, ezért az átadott hulladék ellenértékét a helyszínen kizárólag 500 ezer forintig tudjuk készpénzben kiegyenlíteni.

Mire kell még figyelnie?

A számla kötelező mellékleteként Önnek meg kell őriznie:

a szállítólevelet, mert a NAV mint adóhatóság a teljesítés igazolásaként kérheti, a Környezetvédelmi Felügyelőség mint környezetvédelmi hatóság ellenőrizheti,
az írásbeli megállapodást, mert a NAV illetékes vámszervei mint fémkereskedelmi hatóság kérhetik, 5 éven belül ellenőrizhetik.

Amennyiben az Ön Társasága tárgyévben veszélyes hulladékból 100 kg- ot, nem veszélyes hulladékból 2000 kg.- ot, nem veszélyes építési- bontási hulladékból 5000 kg.- ot birtokol/ keletkeztet, a Környezetvédelmi Hatóság felé külön bejelentkezési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik.

Milyen változásokat hozott még az új törvény?

Égetett kábelt kizárólag közszolgáltatótól lehet átvenni.
Kohászatilag tömbösített formában vételre felajánlott anyag átvételét meg kell tagadni, kivéve ha az átadó a jogszerű szerzést igazolja.
Amennyiben a fémkereskedőnek gyanúja merül fel arra vonatkozóan, hogy számára jogellenesen szerzett anyagot ajánlottak fel, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes Fémkereskedelmi Hatóságot és Rendőri Szervet valamint az átvételt meg kell tagadni. /„Gyanúnak minősül e szempontból különösen, ha a megvételre felajánlott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag a fémkereskedelmi vagy a kulturális örökségvédelmi hatóság honlapján közzétett nyilvántartásban egyedileg beazonosítható módon szerepel, vagy annak fizikai tulajdonságai, külső megjelenése egyértelműen arra enged következtetni, hogy az jogsértésből származik.” 2013.CXL.tv. 5.§ (5)/

Milyen változásokra kell a későbbiekben számítani?

2014. március 01. napjától az 2013. évi CXL. törvény minden rendelkezése hatályosul és a 2021. január 15-től  hatályos módosítása alapján  így:

A gazdálkodó szervezet az ingatlanán terelődött, a tevékenységi köréhez köthető gyártási hulladékot mennyiségi korlátozás nélkül birtokban tarthatja. Amennyiben a származás tekintetében kétség merül fel, a bizonyítás a gazdálkodó szervezet kötelessége. Bár a megfogalmazást a törvényből szó szerint idéztük, a „tevékenységi köréhez köthető gyártási hulladék” definíció tágan értelmezendő, így pl. a gazdálkodó által leselejtezett gépek, eszközök, saját használati tárgyak is ide értendők.
A kormányrendeletben taxatív felsorolásban meghatározott felismerésre alkalmas jellemzővel rendelkező fém hulladék átvétele– ún. „érzékeny FAJ”- csak a törvényben részletesen szabályozott eljárásrend szerint történhet.

Figyelem! A hivatkozott szakasz nem sorolja „érzékeny” kategóriába, kivételként említi az egyébként érzékenyként felsorolt, de a gyártó gazdálkodó szervezeteknél gyártási hulladékként keletkező és általuk értékesített anyagokat.
CSAK!!!!! az érzékeny FAJ-kódú értékesítést megelőző eljárásrend a következő:
az eladó az értékesítés előtt az illetékes fémkereskedelmi hatósághoz előzetesen bejelentést köteles tenni, melynek tartalmaznia kell a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, mennyiségét, a felvásárló fémkereskedő megnevezését, telephelyének címét, a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag bejelentéskori tárolásának helyét, a bejelentő nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, telefonos elérhetőségét;
a bejelentést követően információcsere megy végbe a vámszerv és a rendőrség között, melynek célja annak megismerése, hogy rendőrségi szerv feladatkörében merült-e fel adat a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag eltulajdonított volta tekintetében /5 munkanapon belül/
a fémkereskedelmi hatóság további 15 munkanapon belül írásbeli visszaigazolást küld a bejelentő és a bejelentésben megjelölt felvásárló fémkereskedő részére.
Az érzékeny hulladék adásvétele kizárólag az így kiadott visszaigazolás birtokában jöhet létre!

VASHULLADÉK ÁTVÉTEL, SZÍNESFÉM ÁTVÉTEL ÁTVÉTEL, TÖRÖKBÁLINT, DIÓSD, BUDAÖRS, BUDAKESZI, ÉRD, BUDAPEST XXII., XI., KERÜLETÉBEN! 

FÉMKERESKEDELEM, FÉMHULLADÉK FELVÁSÁRLÁS, FÉMHULLADÉK LEADÁS, FÉMHULLADÉK ÁTVÉTEL, FÉM FELVÁSÁRLÁS, HULLADÉK ÁTVÉTEL!

MÉH TELEP

SZÍNESFÉM FELVÁSÁRLÁS, VASHULLADÉK FELVÁSÁRLÁS TÖRÖKBÁLINT, DIÓSD, BUDAÖRS, BUDAKESZI, ÉRD, BUDAPEST XXII., XI., KERÜLETÉBEN!